Pullex Imprägnier-Grund

Farblos / 20 l

Ochranná impregnace na dřevo v exteriéru.

Ochranná impregnace na dřevo v exteriéru.

Číslo položky:443600020020

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Impregnace na bázi rozpouštědel je vhodná pro ochranu dřeva v exteriéru při nových nátěrech. Produkt je bez aromátů. Obsahuje rozpouštědla a ochranné biocidní látky. Poskytuje dřevu nejlepší ochranu proti zamodrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem. Jednoduše se zpracovává.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Nejlepší ochrana proti zamodrání, napadení dřevokaznými houbami a hmyzem
 • Jednoduché zpracování
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti hmyzu
Netto Gewicht in kg
 • 16,4

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P101
   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103
   Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P331
   NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P391
   Uniklý produkt seberte.
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Vhodné pro dřevěné chaty, přístřešky, dřevěné venkovní obložení, balkóny, krovy, ploty, okna, venkovní dveře atd.

  Vhodné pro použití jako hobby produkt.

  Není určeno k nanášení stříkáním!

Popis Velikost Druh dat

© by adler-lacke.com