Pullex Plus-Lasur

Farblos / 2.5 l

Premiová lazura na dřevo pro vnější použití.

Premiová lazura na dřevo pro vnější použití.

Číslo položky:5041002

Vydatnost: Vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 8-12
Produkt je připraven k natírání!
Pozor: Produkt není určen pro aplikaci stříkáním!

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Rozpouštědlová lazura bez aromatů pro DIY (udělej si sám) a pro průmysl určená k použití na dřevo v exteriéru.

Kombinace moderních pojiv, vysoký podíl sušiny a aktivní UV-filtry zaručují dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům.

Základy systému
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Připravené k použití
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Mírný zápach
 • Bez zápachu
 • Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Bezpečnostní instrukce
  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P101
   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103
   Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • - Rozměrově nestálé dřevěné dílce v exteriéru, např. dřevěné domky, přístřešky, dřevěné obložení, balkóny, ploty.

  - Na hluboce pórovitých dřevech listnatých stromů, např. dubu, je nutno počítat se zkrácenými intervaly pro renovaci.

  - U exotických dřevin (jako iroko) může dojít k prodloužení doby schnutí.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com