Antisilicon-Lösung

500 ml

Speciální roztok proti vzniku prohlubní pro NC, SH a PUR laky

Speciální roztok proti vzniku prohlubní pro NC, SH a PUR laky

Číslo položky:5067012

Speciální roztok proti vzniku prohlubní se přidává v poměru 0,5  do 1 % NC, SH a PUR laků.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Netto Gewicht in kg
 • 0,435

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...

© by adler-lacke.com