Grilith Holzkitt

Ahorn / 1 l

Tmel na dřevo

Tmel na dřevo

Číslo položky:5097011

Způsob nanášení:

Grilith tmel na dřevo je produkt na bázi dřevné moučky/alkydové pryskyřice/dusičnanu celulózy. Obsahuje rozpouštědlo.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
Netto Gewicht in kg
 • 0,95

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H228
   Hořlavá tuhá látka.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P271
   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Vhodné na opravu malých ploch před prvním broušením dřeva.

© by adler-lacke.com