Grilith Klarlack-Spray

Matt / 150 ml

Sprej pro obnovu i nové lakování dřevěných povrchů v interiéru.

Sprej pro obnovu i nové lakování dřevěných povrchů v interiéru.

Číslo položky:9632815

Vydatnost: přibližně 2-3 m²/l

Způsob nanášení:

Lak ve spreji Grilith je rychleschnoucí nitrocelulózový lak na bázi rozpouštědel. Ideální na opravy menších poškozených ploch u dřevěných prvků v interiéru.

 

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Připraveno k použití
Čistá hmotnost v kg
 • 0,2

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H222
   Extrémně hořlavý aerosol.
  • H229
   Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P211
   Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  • P251
   Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P310
   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
Oblast použití
  • Interiér
 • Pro přelakování opotřebovaných, odřených nebo opravovaných míst.
  K dispozici v 150 ml balení

Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) - zkouška 1

Stanovení odolnosti vůči chemickým látkám - zkouška 1

© by adler-lacke.com