Poly-Reparaturharz

1 kg

Číslo položky:9613511

Způsob nanášení:

Základy systému
  • Na rozpouštědlové bázi
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H361d
   Podezření na poškození plodu v těle matky.
  • H373
   Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní ce
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P260
   Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P314
   Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...

© by adler-lacke.com