Metallgrund

Rotbraun / 2.5 l

Rozpouštědlový základní lak na železo a ocel pro ochranu proti korozi

Číslo položky:451207933002

Vydatnost: 10-12 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Základní lak na bázi alkydových pryskyřic s pigmentací bez obsahu olova a chromanu zinečnatého je určen pro vnitřní i venkovní použití. Vynikající antikorozní účinek na železe a oceli. Trvalá teplotní odolnost je 70 ° C.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Ochrana proti rzi
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Čistá hmotnost v kg
 • 3.7875

GTIN - EAN Code
 • 9004267008268

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com