Abbeizer Express

500 ml

Univerzální odstraňovač nátěrů.

Univerzální odstraňovač nátěrů.

Číslo položky:831300030012

Vydatnost: 4-5 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Vysoce účinný odstraňovač laku s gelovou strukturou je vhodný na vodorovné i svislé povrchy. Je ideální pro odstraňování starých vodouředitelných nátěrových systémů. Je také účinný u mnoha dvoukomponentních nátěrových systémů. Díky dlouhé otevřené době také odstraňuje silné vrstvy barvy v jednom kroku. Produkt je bez přidaných chlorovaných uhlovodíků.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vysoce účinné
 • Vhodné i pro dvousložkové barvy
 • Gelová struktura
 • Vhodné i pro svislé plochy
 • Připraveno k použití
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P271
   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Vhodné pro odstranění nátěrů z všech maloplošných předmětů, jako jsou dřevěná okna, dveře, nábytek, zábradlí, rámy, kování atd.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com