Abbeizer Rote Krähe Extrem

2.5 l

Univerzální, vysoce účinný odstraňovač nátěrů pro všechny podklady.

Univerzální, vysoce účinný odstraňovač nátěrů pro všechny podklady.

Číslo položky:831400021002

Vydatnost: 7-8 m²/l

Vysoce účinný odstraňovač nátěrů neobsahuje chlorované uhlovodíky a aromatické látky. Díky gelové struktuře nekape a je tak vhodný i pro aplikace na svislé plochy.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vysoce účinné
 • Vhodné i na svislé plochy
 • Snadné a rychlé použití
Speciální vlastnosti
 • Mírný zápach
Čistá hmotnost v kg
 • 2,5

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P271
   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Vhodné pro jednosložkové barvy ze syntetické pryskyřice, akrylové barvy, disperze na dřevo, kov a zdivo. Pro dvousložkové barvy doporučujeme zkoušku.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com