Poly-Härter

Weiß/Rot Gr.3 / 30 g

Tužidlo pro standardní dvousložkové tmely a stěrky na bázi polyesteru.

Tužidlo pro standardní dvousložkové tmely a stěrky na bázi polyesteru.

Číslo položky:9613630

Tužidlo je určeno pro běžné dvousložkové tmely a pryskyřice na bázi polyesteru.
 

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H242
   Zahřívání může způsobit požár.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P234
   Uchovávejte pouze v původním balení.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P391
   Uniklý produkt seberte.
  • P403
   Skladujte na dobře větraném místě.
  • P420
   Skladujte odděleně.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno pro běžné dvousložkové tmely a pryskyřice na bázi polyesteru.

  Není vhodné pro Poly-Spachtel transparentní.

© by adler-lacke.com