ADLER 2K-Epoxi-Grund zinkaromatenfrei

Hellgrau, Zinkchromatfrei / 3 kg

Základní vrstva na ochranu proti korozi na bázi rozpouštědel.

Základní vrstva na ochranu proti korozi na bázi rozpouštědel.

Číslo položky:6830403

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Velmi rychle schnoucí, tvrdý dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidu je odolný proti oděru, má vynikající přilnavost na ocelovém, zinkovém a hliníkovém povrchu.

Poskytuje velmi dobrou antikorozní ochranu, přestože neobsahuje chromové pigmenty. Dobře odolává chemikáliím. Povrchy vykazují dobrou stálou elasticitu.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vynikající antikorozní účinek
 • Vynikající podpora adheze
 • Chemicky odolné
 • Rychleschnoucí
 • Trvale elastické
Speciální vlastnosti
 • Ochrana vůči rzi
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH205
   Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P391
   Uniklý produkt seberte.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Určeno jako základní vrstva na různé kompozitní materiály a ocelové konstrukce, kde je požadován vysoce kvalitní základní nátěr jako je výroba vozidel, strojů a přístrojů.

  Vhodné jako pojivý a zpevňující základní nátěr s vysokou ochranou proti vodě na středně silných dřevovláknitých deskách v exteriérech.

Směs
Verdünnung
Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com