Ferroblock

1 l

Prostředek pro předúpravu a stabilizaci rzi.

Prostředek pro předúpravu a stabilizaci rzi.

Číslo položky:4110811

Vydatnost: 15-30 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Vodouředitelný prostředek je určen pro předúpravu a stabilizaci rzi se zaručenou a účinnou ochranou proti korozi. Lze jej velmi dobře přelakovat vodouředitelnými a rozpouštědlovými laky.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Šetrné k životnímu prostředí
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana vůči rzi
 • Odolnost proti UV-záření
 • Mírný zápach
 • Lze přelakovat laky na bázi vody a rozpouštědel
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Netto Gewicht in kg
 • 0,9888

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P240
   Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
  • P241
   Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.
  • P242
   Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
  • P243
   Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • Vhodný na železo a ocel.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com