Adlerol-Terpentinölersatz

Aromatenfrei / 1 l

Ředidlo pro barvy ze syntetické pryskyřice

Číslo položky:8030111

Náhražka za terpentýnový olej bez obsahu aromátů. Ředidlo pro nanášení laků natíráním.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0.786

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com