Epoxi-Spritzverdünnung

1 l

Epoxidové stříkací ředidlo pro dvousložkový epoxidový základ.

Číslo položky:8036411

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0.87

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H332
   Zdraví škodlivý při vdechování.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H373
   Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

© by adler-lacke.com