Epoxi-Streichverdünnung

1 l

Epoxidové ředidlo pro nanášení štětcem na dvousložkový epoxidový základ.

Číslo položky:8038911

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0.86

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H373
   Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com