PUR-Streichverdünnung

1 l

Ředidlo a čistič na štětce pro PUR laky

Číslo položky:8039211

Produkt je vhodný jako ředidlo pro polyuretanové laky a jako čistič na štětce.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0.93

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H335
   Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com