Terpentinöl Balsam

1 l

Speciální terpentýn

Číslo položky:803000021011

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0.867

GTIN - EAN Code
 • 9004267010445

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com