Bandreinigungs-Lösung

20 l

Číslo položky:8006620

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 19

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H315
   Dráždí kůži.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...

© by adler-lacke.com