Clean-Smart 2K

25 l

Ekologický čistič pro 2 složkové systémy

Číslo položky:807500021025

Ideální doplňkový produkt pro 2 složkové  systémy. Účinně čistí a propláchne aplikační linky od tužidel a je šetrnější k životnímu prostředí než běžné čištění acetonem. Zabraňuje ztvrdnutí a ucpání laků v v aplikačních přístrojích, což znamená, že nedochází k žádným poruchám a zbytečným prostojům ve výrobě v důsledku nezbytných oprav. Produkt je vhodný pro všechna vodouředitelná tužidla od ADLER.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Ekologická alternativa k acetonu (přibližně o 50% nižší emise VOC)
 • Vynikající čisticí síla
 • Nedochází k ucpávání aplikačních nástrojů
 • Úspora nákladů díky menšímu počtu oprav a prostojů ve výrobě
 • Bez zápachu
Čistá hmotnost v kg
 • 21,7

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Čištění a oplachování linek od tužidla.

© by adler-lacke.com