Pinselreiniger

1 l

Čistící prostředek na štětce

Čistící prostředek na štětce

Číslo položky:807900021011

Rychle a důkladně odstraňuje čerstvé barvy a laky, mastnotu, olej a dehet z kartáčů, štětců a  nástrojů a částí strojů a všech povrchů odolných vůči rozpouštědlům. Znečištění lze vymyt vodou; štětiny jsou opět měkké a pružné.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychle a důkladně odstraňuje čerstvé barvy a laky, mastnotu, olej a dehet
 • Vodou emulgovatelný čisticí prostředek na bázi rozpouštědel
 • Ideální na kartáče, nářadí, strojní součásti a všechny povrchy odolné vůči rozpouštědlům
 • Znečištění lze vymyt vodou
 • Štětiny jsou opět měkké a pružné
Čistá hmotnost v kg
 • 0,81

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P331
   NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...

© by adler-lacke.com