Waschbenzin

1 l

Odmašťovací a čisticí prostředek na kovy, textil, lakované povrchy a plasty odolné vůči rozpouštědlům

Odmašťovací a čisticí prostředek na kovy, textil, lakované povrchy a plasty odolné vůči rozpouštědlům

Číslo položky:805700021011

Čisticí prostředek k cílenému odstraňování skvrn od mastných a olejových nečistot a zbytků lepidla. Produkt je vhodný na lakované povrchy, silně znečištěné kovové části všeho druhu, plasty a materiály odolné vůči rozpouštědlům, jako je sklo, keramika atd. Ideální pro čištění plastových okenních rámů.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
Čistá hmotnost v kg
 • 0,755

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P271
   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • P331
   NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér

© by adler-lacke.com