Adlerol-Terpentinölersatz

Aromatenfrei / 1 l

Číslo položky:8030111

Náhražka za terpentýnový olej bez obsahu aromátů. Ředidlo pro nanášení laků KH natíráním.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P271
   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • P331
   NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...

© by adler-lacke.com