Innolux Walzgrund FLEX

25 kg

Číslo položky:273700020025

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 25

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

© by adler-lacke.com