Legno Dura-Öl

Farblos / 2.5 l

Mimořádně odolný olej pro velmi namáhané povrchy jako jsou podlahy a schody

Mimořádně odolný olej pro velmi namáhané povrchy jako jsou podlahy a schody

Číslo položky:703500020002

Mimořádně odolný olej Legno-Dura-Öl je určen na velmi namáhané povrchy v interiéru, jako jsou schody a podlahy. Je vhodný také pro ošetření kuchyní, pracovních desek, interiérových dveří a nábytku. Tento produkt kombinuje nejlepší vlastnosti olejů a laků a kromě mimořádné ochrany propůjčuje dřevěným plochám přirozený, matný vzhled a povrch příjemný na dotyk.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Přirozený vzhled povrchu a vynikající ochrana
 • Velmi dobrá chemická a mechanická odolnost
 • Povrch příjemný na dotyk
 • Nízká tendence k vyleštění
 • Univerzální zpracování a výborný rozliv
 • Není nutné stírat přebytky při aplikaci
 • Údržba povrchu stejným produktem
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P331
   NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Vhodné pro silně používané dřevěné povrchy v interiéru, jako podlahy a schody. Je vhodný také pro ošetření kuchyní, pracovních desek, interiérových dveří a nábytku.

© by adler-lacke.com