Legno-Pflegeöl

250 ml

Pečujicí a ošetřující olej na povrchy v interiéru

Pečujicí a ošetřující olej na povrchy v interiéru

Číslo položky:5088214

Vydatnost: přibližně 15 - 30 m²/l

Způsob nanášení:

Univerzální olej Legno-Pflegeöl oživuje a ošetřuje naolejované dřevěné plochy v interiéru. Je vhodný na údržbu povrchů z listnatých a jehličnatých dřevin. Lehce znečištěné naolejované plochy vyčistí a osvěží. Rychle se vsakuje a velmi dobře proniká do povrchu dřeva.

Vytvrzování probíhá přijímáním vzdušného kyslíku (oxidační schnutí).

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Snadné použití
 • Povrch je příjemný na dotek
 • Antistatické
 • Příjemná vůně
 • Připraveno k použití
Čistá hmotnost v kg
 • 0,215

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P240
   Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
  • P241
   Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.
  • P242
   Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
  • P243
   Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno ošetření olejovaného nábytku v obytných prostorách, interiérové konstrukce (dřevěné obklady, dřevěné stropy atd.), dřevěné a parketové podlahy.

Popis Velikost Druh dat

© by adler-lacke.com