Legno Reiniger

1 l

Čistící prostředek na silné znečištění a mastnotu

Čistící prostředek na silné znečištění a mastnotu

Číslo položky:8002511

Vydatnost: přibližně 50 m²/l

Způsob nanášení:

Čistič Legno-Reiniger je určen na silně znečištěné povrchy a mastnotu. Produkt slouží také jako ředidlo pro produkt ADLER Iso-Extrem a produkty řady ADLER Legno.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Mírný zápach
Čistá hmotnost v kg
 • 0,76

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • P101
   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103
   Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P331
   NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno na mastná znečištění nebo jako ředidlo a čisticí prostředek pro produkt ADLER Iso-Extrem a produkty řady ADLER Legno.

© by adler-lacke.com