Legno-Wachs

5 l

Vosk na nábytek na dřevo v interiéru

Vosk na nábytek na dřevo v interiéru

Číslo položky:5089005

Vydatnost: přibližně 15 - 30 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Legno-Wachs je vosk k ošetřování povrchů z listnatých a jehličnatých dřevin v interiéru. Produkt je velmi dobře odolný proti vodě. Legno-Wachs dodává povrchu decentní jednotný matný vzhled.
Ploch obzvláště příjemných na dotek dosáhnete, když vosk po 12-ti hodinovém schnutí vyleštíte kartáčem s koženými vlákny.

Vytvrzování probíhá přijímáním vzdušného kyslíku (oxidační schnutí).

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Jednoduché použití
 • Povrch příjemný na dotek
 • Antistatické
 • Připraveno k použití
Čistá hmotnost v kg
 • 4,1

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P240
   Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
  • P241
   Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.
  • P242
   Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
  • P243
   Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
  • Určeno na nábytek v obytných prostorách a povrchy v interiéru (dřevěné přepážky, dřevěné stropy atd.) s malým mechanickým zatěžováním.
  • Produkt není vhodný pro oblasti s výskytem stříkající vody!
  • Nanášejte ve dvou vrstvách.

Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Popis Velikost Druh dat
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com