Legno-Zirbenöl

2.5 l

Olej s vůni borovice pro ošetření nábytku a dřevěných povrchů v interiéru

Olej s vůni borovice pro ošetření nábytku a dřevěných povrchů v interiéru

Číslo položky:702800020002

Vydatnost: Vydatnost (m²/l): přibližně 15 - 30

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Vysoce kvalitní olej Legno-Zirbenöl je určen na ošetření nábytku a ploch v interiéru vyrobených ze dřeva borovice limby. Dřevo ošetřuje a chrání před ušpiněním. Současně zachovává přirozené vlastnosti a vůni dřeva borovice limby. Olej Legno-Zirbenöl obsahuje 100% přírodní olej borovice limby v bio kvalitě.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Olej na bázi obnovitelných surovin, zejména vhodný pro ošetření ploch vyrobených ze dřeva borovice limby
 • Obsahuje 100% přírodní borovicový olej
 • Antistatické
 • Odolnost vůči potu a slinám, vhodné na dětské hračky (ÖNORM EN 71-3)
 • Dobře proniká do podkladu
 • Velmi dobrá odolnost proti vodě
 • Příjemná vůně po borovici
 • Zvýrazňuje kresbu dřeva
Speciální vlastnosti
 • Vhodné na dětské hračky
 • Odolné proti potu a slinám
 • Připravené k použití
 • antistatický
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P240
   Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
  • P241
   Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.
  • P242
   Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
  • P243
   Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné na nábytek a povrchy v interiéru (dřevěné obklady, dřevěné stropy atd.).
   

Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Normy
DIN 53160-1 a DIN 53160-2 - Odolnost vůči potu a slinám

DIN 53160-1 a DIN 53160-2 - Odolnost vůči potu a slinám

ÖNORM EN 71-3, bezpečnost hraček

Migrace určitých prvků (bez přítomnosti těžkých kovů)

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com