Ceradur-Spritzwachs

1 l

Rychleschnoucí stříkací vosk na bázi rozpouštědel pro průmyslové zpracování.

Rychleschnoucí stříkací vosk na bázi rozpouštědel pro průmyslové zpracování.

Číslo položky:5071111

Způsob nanášení:

Ceradur-Spritzwachs je stříkací vosk na bázi rozpouštědel určený pro průmyslové zpracování. Má dobrou odolnost proti vodě a rychle schne. Dřevu dodává matný vzhled a sametově jemný povrch na dotek.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Matný vzhled
 • Sametově jemný povrch na dotek
 • Rychleschnoucí
 • Dobrá odolnost proti vodě
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
Netto Gewicht in kg
 • 0,85

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno pro průmyslovou povrchovou úpravu neošetřeného a předlakovaného hoblovaného obložení stěn, nábytku, dřevěných stropů a dalších povrchů v interiéru, kde je vyžadován voskovaný povrch a vzhled.

Verdünnung
Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com