Legno-Öl

Farblos / 2.5 l

Číslo položky:5088002

Vydatnost: Vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 15 - 30

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Rychleschnoucí olej pro ošetřování listnatého a jehličnatého dřeva. Velmi dobrá penetrační schopnost, vynikající zvýraznění struktury dřeva, velmi dobrá plnivost a odolnost proti vodě.

Vytvrzování probíhá příjímáním vzdušného kyslíku (oxidační schnutí).

Základy systému
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Snadné zpracování
 • Povrch je příjemný na dotek
 • Antistatický
 • ÖNORM S 1555 příp. DIN 53160 Odolnost proti potu a slinám
 • ÖNORM EN 71-3 Bezpečnost hraček; Migrace určitých prvků (neobsahuje těžké kovy)
 • BGR 181 (dříve ZH 1/571) a DIN 51130: Třída protiskluznosti R10
 • Podle posudku (č.: 403.400) Rakouského výzkumného ústavu chemie a techniky (ofi) spadá ADLER Legno-Öl 50880 do klasifikace "není samovznětlivý".
Speciální vlastnosti
 • Vhodné na dětské hračky
 • Pot a sliny
 • Připravené k použití
 • Rychlé schnutí
 • Vynikající zdůraznění dřeva
 • Voděodolné
 • antistatický
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P240
   Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
  • P241
   Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.
  • P242
   Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
  • P243
   Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Nábytek v obytných prostorách, interiérové konstrukce (dřevěné obklady, dřevěné stropy atd.), dřevěné a parketové podlahy.
  • Kvůli možnému zápachu aplikujte tento produkt na vnitřní plochy nábytku a skříní maximálně jednou v tenké vrstvě.

Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Popis Velikost Druh dat
Normy

© by adler-lacke.com