Acryl-Spraylack

Farblos glänzend / 400 ml

Lak ve spreji na akrylové bázi pro vnitřní i venkovní použití

Lak ve spreji na akrylové bázi pro vnitřní i venkovní použití

Číslo položky:9631437

Vydatnost: přibližně 1 – 2 m²

Způsob nanášení:

Tento lak na akrylové bázi je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Poskytuje velmi dobrý výsledek na dřevě a kovu, rychle zasychá a nežloutne.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Snadné zpracování
 • Rychlé schnutí
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • velmi vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
Netto Gewicht in kg
 • 0,5

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H222
   Extrémně hořlavý aerosol.
  • H229
   Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P211
   Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  • P251
   Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  • P271
   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér

© by adler-lacke.com