Nitro-Spraylack

Farblos / 400 ml

Číslo položky:9632037

Způsob nanášení:

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Rychlé schnutí
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H222
   Extrémně hořlavý aerosol.
  • H229
   Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P211
   Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  • P251
   Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  • P271
   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér

© by adler-lacke.com