2K-PU-Multilack Matt

RAL1002 Sandgelb / 3.5 kg

Krycí matný lak pro použití v interiéru i exteriéru

Krycí matný lak pro použití v interiéru i exteriéru

Číslo položky:452600100204

Vydatnost: přibližně 8 m² / l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Matný pigmentovaný polyuretanový lak je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Je možné jej použít na různé podklady jako např. na dveře, garážová vrata, dlaždice v koupelnách, kuchyňské linky nebo stroje. Má vynikající přilnavost a odolnost proti povětrnostním vlivům a velmi dobrou odolnost proti vodě a chemikáliím. Zpracovává se jako dvousložkový, přičemž balení obsahuje lak i tvrdidlo. Má excelentní izolační účinky proti látkám obsaženým ve dřevě.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Splňuje francouzské nařízení DEVL1104875A o značení produktů napovrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+
 • Univerzální použití
 • Vynikající přilnavost
 • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům, vodě a chemikáliím
 • Vhodné k renovaci koupelnových dlaždic
Speciální vlastnosti
 • Voděodolné
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
Netto Gewicht in kg
 • 3,5

Tónovatelné
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P240
   Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
  • P241
   Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.
  • P242
   Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
  • P243
   Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Vhodné na povrchovou úpravu dřeva, kovu, tvrzeného PVC a starých nátěrů s dostatečnou pevností. Vhodné pro povrchovou úpravu v exteriéru a interiéru.

  Lze použít na dřevěné rozměrově stálé stavební díly, jako dřevěná okna, domovní dveře nebo garážová vrata.

  Pro dřevěné stavební díly bez rozměrové stálosti v exteriéru doporučujeme Pullex Color 50530 ff nebo Pullex Aqua-Color 53331 ff.

Směs
Verdünnung
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com