Brilliantalkyd

Weiß, tönbar / 2.5 l

Číslo položky:5230102

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Univerzálně použitelný, lesklý syntetický vrchní lak na bázi rozpouštědel (vyhovuje VOC-Decopaint 2010) s dobrou odolností proti povětrnostním vlivům a žloutnutí a s vysokou trvanlivostí lesku. Produkt se vyznačuje rychlým schnutím, dobrou odolností proti poškrábání, vysokou krycí schopností a plnivostí i optimálním roztékáním a dobrým odtékáním.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Bez zápachu
 • Barevné odstíny jsou navzájem míchatelné
 • Připravené k použití
 • Odolné proti poškrábání
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Tónované
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P240
   Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
  • P241
   Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.
  • P242
   Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
  • P243
   Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • - Vrchní nátěry dřeva a kovů v exteriéru a v interiéru

  - Kvůli možnému zápachu nepoužívejte tento lak na bázi rozpouštědel na vnitřní plochy nábytku a skříní.

Verdünnung
Nástroj na čištění

Podobné produkty

© by adler-lacke.com