Express-Maschinenlack

73 Schwarz / 2.5 l

Číslo položky:5277302

Způsob nanášení:

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Barevné odstíny jsou navzájem míchatelné
 • Připravené k použití
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Tónovatelné
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...

© by adler-lacke.com