Goldlack

125 ml

Metalický zlatý krycí lak

Metalický zlatý krycí lak

Číslo položky:5481018

Vydatnost: přibližně 10 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Voděodolný, tixotropní lak s metalickým zlatým efektem na dřevo a kov v interiéru i exteriéru.

Produkt je vyvinut bázi alkydových pryskyřic, s integrovanou ochranou proti korozi. Je odolný teplotám do 150°C.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Přirozený metalický efekt
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana vůči rzi
 • Odolné vůči teplotám
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Netto Gewicht in kg
 • 0,125

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P271
   Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P391
   Uniklý produkt seberte.
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Určeno jako základový a krycí lak na železné a ocelové díly nebo dřevo pro venkovní i vnitřní prostory.

Verdünnung
Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com