Arova Spritzbeize

Weiß / 4 l

Mořidlo na tvrdé dřeviny pro zvýraznění kresby dřeva

Mořidlo na tvrdé dřeviny pro zvýraznění kresby dřeva

Číslo položky:1090104

Vydatnost: přibližně 8 m²/l

Způsob nanášení:

Rozpouštědlové mořidlo Arova Spritzbeize skvěle zvýrazňuje strukturu tvrdého dřeva, nabízí moderní barvy, snadno se zpracovává a rychle schne. Mořidlo je na na bázi mikronizovaných pigmentů v kombinaci se speciálními barvami stálými na světle. Nezdrsňuje dřevo.

Všechny odstíny lze navzájem míchat a případně zesvětlit pomocí ADLER Concentration Regulator 90318.

Použitá směs rozpouštědla neobsahuje aromatická rozpouštědla.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Dobré zvýraznění pórů
 • Připraveno k použití
 • Velice dobrá stálost na světle
 • Bez aromatických rozpouštědel a těžkých kovů
Speciální vlastnosti
 • Velmi dobrá světlostálost
 • Bez zdrsnění dřeva
Netto Gewicht in kg
 • 3,44

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Určeno k moření hrubě pórovitých listnáčů jako dub, jasan, mahagon atd., pokud chcete dosáhnout vzhledu se zvýrazněnými póry.

  Mořené plochy lze přelakovat rozpouštědlovými laky i vodouředitelnými  laky na dřevo.

Nástroj na čištění
Normy
Oblasti použití II-IV podle ÖNORM A 1610-12

v závislosti na použitém laku na nábytek

© by adler-lacke.com