Spritzbeize

Weiß / 4 l

Číslo položky:1090104

Způsob nanášení:

Spritzbeize připravené k použití, opírající se o rozpouštědlo na bázi mikronizovaných pigmentů v kombinaci se speciálními barvami stálými na světle pro mořený vzhled zdůrazňující póry; žádné zdrsnění dřeva a velice dobrá stálost na světle.

Použitá směs rozpouštědla neobsahuje aromatická rozpouštědla.

Základy systému
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Velmi dobrá světlostálost
 • Rychlé schnutí
 • Bez zdrsnění dřeva
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • - K moření hrubě pórovitých listnáčů jako např. dub, jasan, mahagon atd., když se má dosáhnout mořeného vzhledu zdůrazňujícího póry.

  - Plochy mořené pomocí ADLER Stříkaného mořidla lze přelakovat jak laky na dřevo obsahujícími rozpouštědlo, tak i laky na dřevo ředitelnými vodou.

Nástroj na čištění
Normy

© by adler-lacke.com