PUR-Härter

1 kg

Rozpouštědlové tužidlo pro ADLER Pigmopur Gloss NG 2419

Číslo položky:823400021011

Rozpouštědlové polyisokyanátové tužidlo pro ADLER Pigmopur Gloss NG 2419.

Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267285522

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH204
   Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H334
   Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com