Pullex Color W20

Basis zum Tönen / 2.5 l

Ochranná krycí barva na dřevo do exteriéru.

Ochranná krycí barva na dřevo do exteriéru.

Číslo položky:5053102

Vydatnost: Vydatnost jednoho nátěru (m²/l): ca. 10-12
Produkt je připraven k použití!

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Univerzální, polomatná krycí lazura na dřevo pro venkovní oblast. Vodoodpudivá s velmi dobrou odolností proti povětrnostním vlivům, difúzně otevřená, regulující vlhkost.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Odolnost proti UV-záření
 • Difuzně otevřený
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • velmi vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Netto Gewicht in kg
 • 2,7104

Bezpečnostní instrukce
  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P101
   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103
   Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • - Pro všechny rozměrově stálé a nestále dřevěné díly, především pro opravu starých krycích nátěrů na dřevo na bázi oleje.

Nástroj na čištění
Následná povrchová péče

© by adler-lacke.com