Preval Spray MA09 Set

Číslo položky:9646801

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0,27

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H222
   Extrémně hořlavý aerosol.
  • H229
   Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
  • P101
   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103
   Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P211
   Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  • P251
   Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

© by adler-lacke.com