Legno-Color

Basis zum Tönen / 2.5 l

Barevný olej na nábytek a dřevo v interiéru.

Barevný olej na nábytek a dřevo v interiéru.

Číslo položky:5087502

Vydatnost: Vydatnost jednoho nátěru (m²/l): přibližně 15 - 30

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Barevný olej Legno-Color je určen na nábytek a dřevěné povrchy v interiéru. Vytváří hladký, jednotný vzhled bez překrytí struktury dřeva. Má velmi dobrou penetrační schopnost a velmi dobrou odolnost proti vodě. Je možné jej namíchat v mnoha barevných odstínech. Po aplikaci barevného oleje Legno-Color doporučujeme nanesení vrstvy bezbarvého oleje Legno-Öl, vosku Legno-Wachs nebo voskového oleje Legno-Hartwachsöl. Vhodné na listnaté a jehličnaté dřeviny.

Vytvrzování probíhá příjímáním vzdušného kyslíku (oxidační schnutí).

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vynikající zpracování díky lehké gelové struktuře
 • Rovnoměrné zabarvení
 • Povrch je příjemný na dotek
 • Antistatický
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Voděodolné
Tónované
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P233
   Uchovávejte obal těsně uzavřený.
  • P240
   Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
  • P241
   Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí.
  • P242
   Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
  • P243
   Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
  • Vhodné na nábytek v obytných prostorách, interiérové konstrukce (dřevěné obklady, dřevěné stropy atd.), dřevěné a parketové podlahy.
  • Kvůli možnému zápachu aplikujte tento produkt na vnitřní plochy nábytku a skříní maximálně jednou v tenké vrstvě.

Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com