PUR-Strong G10

Stumpfmatt / 4 kg

Transparentní 2K PUR-lak s vysokou odolností na schody a silně namáhané plochy v interiéru

Číslo položky:2630104

Vydatnost: přibližně 100 – 150 g/m²
celkové aplikované množství max. 500 g/m²

Způsob nanášení:

Vysoce kvalitní transparentní polyuretanový lak má velmi dobrou mechanickou a chemickou odolnost, vysokou plnivost a výbornou odolnost proti žloutnutí přírodního dřeva i blednutí mořeného povrchu.

Tento lak je mimořádně vhodný a bezpečný pro lakování schodišť díky svému protiskluznému efektu.

Produkt je na pojivové bázi polyakrylátových pryskyřic/acetobutyrát celulózy a neobsahuje aromatická rozpouštědla.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Velmi dobrá mechanická odolnost
 • Velmi dobrá chemická odolnost
 • Vysoká plnivost
 • Výborná odolnost proti žloutnutí a blednutí mořidel
 • Protiskluzný efekt
 • Dobré zvýraznění textury dřeva
 • Rychlé schnutí
Speciální vlastnosti
 • Velmi dobrá světlostálost
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P312
   Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /… .
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné obzvláště pro vysoce namáhané plochy, jako schodiště a schody v interiéru a pro plnivé lakování silně namáhaných ploch, zařízení hotelů a škol, pro kuchyňský a sanitární nábytek. Oblasti použití II – VIII podle normy ÖNORM A 1610-12.
  Vhodné pro lakování ploch zesvětlovaných peroxidem vodíku.

Směs
Ředidlo
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) - zkouška 1

Stanovení odolnosti vůči chemickým látkám - zkouška 1

ÖNORM A 1605-12 Chování v případě otěru

ÖNORM A 1605-12 Chování v případě otěru: 2-C (> = 150 U)

ÖNORM A 1605-12- zkouška 4

Odolnost proti poškrábání

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) Zkouška 5

Odolnost vůči malým zdrojům vznícení

NORMA A 3800-1 (chování při požáru)

ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com