Pullex Objekt-Lasur

Farblos / 2.5 l

Číslo položky:5079002

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Slabovrstvá lazura bez aromatů na dřevo v exteriéru. Výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a vynikající světlostálost.

Neodlupuje se. Vrstva je chráněna proti modrání a napadením plísněmi. Na ochranu proti houbám a hmyzu základujte výrobkem Pullex Impraegnier-Grund 50208 a násl.

Základy systému
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Připravené k použití
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210
   Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P331
   NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P405
   Skladujte uzamčené.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • - Nestálé venkovní dřevěné díly v exteriéru, např. dřevěné chaty, přístřešky, dřevěné venkovní obložení, ploty atd.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com