Colocryl Mix

Blau G BGH / 1 l

Číslo položky:8997711

Základy systému
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Vodouředitelné: ano
Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...

© by adler-lacke.com